Har du ein forretningsidé og treng ein kick-start som gründer?
Er du interessert i å vinne ein pengepremie og gratis rådgjeving?

Morosam, poengtert, kunnskapsrik og tidvis hardtslåande. Det er ikkje utan grunn at Elin Ørjasæter vart kåra til årets formidlar i 2015. Næringsdagane får eit avslutningforedrag med smell i. Den velkjende forfattaren og kommentatoren held det avsluttande foredraget på torsdag 2.mai før lunsj. Ørjasæter er tilsett ved Høyskolen Kristiania, men er mest kjend som forfattar, kommentator og samfunnsdebatant. Tema i hennar foredrag vert leiing, arbeidsliv og likestilling.

Tom Dyrdal leiar verksemda Avery Dennison NTP i Gaupne. I løpet av dei 30 åra som har gått sidane starten er dei blitt ein leiande leverandør av transfermerke til sportsklede, arbeideklede og kle brukt til profilering. Fotballklubben Barcelona, med stjernespelaren Lionel Messi som den mest kjende, er ei av dei store og kjende merkevarene NTP produserer transfermerker til, og ein av dei største kundane. I dag har verksemda i Gaupne ca 130 tilsette og Tom Dyrdal skal fortelje om korleis ein inkluderande arbeidskultur har bidrege til at bedrifta i Gaupne lukkast både i Noreg og i utlandet.

Siva og Næringsdagane inviterer til Jomfrutur med Future of The Fjords

Siva er 50 år i 2018.
Dette feirar dei med å vere ein hovudsamarbeidspart for Næringsdagane sitt arrangement på Kviknes Hotel i Balestrand, 2. og 3. mai. I samarbeid med dei, og The Fjords, inviterer vi deltakarane på konferansen ombord den nye båten Future of The Fjords til Jomfrutur. Dette er det første oppdraget båten har! Dette er det heilelektriske søsterskipet til suksessen Vision of The Fjords.
Nokre av programpostane vert om bord og spennande verksemder frå fylket skal få høve til å presentere seg i løpet av dei timane cruiset varer.  Som søsterskipet er båten bygd av Br.Aa i Hyen, og skal opererast av selskapet The Fjords, som har base i Flåm. Også Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Forum for Grøn Energi er samarbeidspartar i opplegget på båten.

Siva – Selskapet for industrivekst vart etablert i 1968 og er ein del av det næringsretta verkemiddelapparatet.
Siva driv verksemd innanfor to område: eigedom og innovasjon. I eigedomsverksemda byggjer, eig og leiger Siva ut produksjon- og næringsbygg, og har over 100 eigedomar. Innovasjon driv Siva med gjennom å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø og koble desse i regionale og nasjonale nettverk. Totalt er ca. 4000 verksemder tilknytta Siva sine næringshagar og inkubatorar. Hovedmålet til Siva er å utløyse lønsam næringsutvikling, med eit særleg ansvar for å fremje vekstkraft i distrikta. I Sogn- og Fjordane har Siva vore ein viktig eigedomsinvestor for td. Lerum og Norsun. Siva er medeigar i Aurland Ressursutvikling, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane samt fleire inkubatorar- og næringshagar i fylket.

Les meir på Siva sine nettsider.

Kjend som nyhendeanker frå TV2, no direktør for digitalisering og fornying i Abelia, kjem til Næringsdagane for å snakke om, ja sjølvsagt, digitalisering. Kva er trendane og dei nye jobbane? Gjennom teknologiske endringar og automatisering kjem det utfordringar, men også moglegheiter. Vil gamle jobbar forsvinne, men nye oppstå? Christine Korme er journalist, og var tidleg i karrieren i NRK, seinare i TV2. Etter dette, og før ho kom til Abelia i 2015, var ho komunikasjonsdirektør i Microsoft Norge.

Les meir om Abelia

Verdien arbeid er enorm. For den einskilde, for bedrifta, og for samfunnet. Øystein Dørum har solid bakgrunn for å gje oss det store overblikket. Før han kom til NHO som sjeføkonom var han i tilsvarande stilling i DNB Markets. Han har også arbeidd i Finansdepartementet og Sparebanken NOR.
– Verdien av arbeid utgjer tre fjerdedeler av vår nasjonalformue. Arbeid skapar inntekter for den enkelte, for bedrifta, og det er arbeid som legg grunnlaget for velferda vår.

Nybakt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kjem til Balestrand for å snakke om ein næringspolitikk for vekst, også i Sogn og Fjordane. Kva er nyhende i politikken til denne regjeringa. Korleis kan vi legge til rette for vekst, både gjennom nye bedrifter, men også gjennom vekst i eksisterande? Og om han ser særskilte fortrinn som vårt fylke kan utnytte. Isaksen var kunnskapsminister i den førre regjeringa frå 2013, og fram til han no skifta departement. Han er valt inn på stortinget frå Telemark, og har lang fartstid også i toppleiinga i Høgre. Det er såleis ein særs røynd politikar som besøkjer oss på Næringsdagane.

Næringsdagane tilbyr deg møter med dei som set nye idear ut i livet, i bedriftene i fylket. Inghild Lysne Sanden, Nortura Sogndal, og Tom Dyrdal, Avery Dennison NTP i Gaupne er to av dei. Men vi byr deg også det store overblikket. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og sjeføkonom i NHO Øystein Dørum er mellom innleiarane. Målet vårt er å gje deg kunnskap og inspirasjon til arbeidet i di bedrift.

Nye kollegar i Sunnfjord og Sogn
På Bruland Palle og Emballasjefabrikk i Førde har dei fått ein ny kollega, Sofus. Han er fødd hos Universal Robots og oppvoksen hos Rocketfarm i Sogndal. Han er ein robot, i dette tilfellet ein palleteringsrobot.
– Han er på ein måte ein typisk Sunnfjording, seier dagleg leiar Sissel Bruland Gurvin, – flink å arbeide, men seier ikkje så mykje, ler ho. I Sogn er ein liknande robot i sving hos Nortura. På plass i Balestrand er også Trond Teigene, adm. dir. i Sparebanken Sogn og Fjordane. Han vil gje oss eit spennande innblikk i korleis banken tilpassar seg det store teknologiske skifte og der robotteknologi og mennesket utfyller kvarandre.

Mennesket møter teknologi
Robotar og nye teknologiske løysingar er på veg inn i verksemdene i fylket. Fører det til at folk mister jobben, eller skapar det nye moglegheiter for vekst og utvikling? Eller kanskje er det eit både og? Fabrikksjef Inghild Lysne Sanden kjem til Næringsdagane for å snakke om nettopp dette. Effektivisering og automatisering av produksjonsprosessen i deira fabrikk.

Verdien av arbeid
Mange bedrifter å vårt fylke har lang erfaring i å gje folk med hol i cv’en ein sjangs. Kva er det verdt for dei som får denne sjangsen? Kva betyr det for bedrifta og samfunnet? Tom Dyrdal frå Avery Dennison NTP i Gaupne deler sine erfaringar på dette feltet.