Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand skal delta i en paneldebatt på Næringsdagane med temaet: Regional nærings- og kompetanseutvikling. Her er hans tankar om kompetanse:

 I Norge er vi veldig opptatt av å svare på hvilken kompetanse vi kommer til å trenge i framtiden. Vi burde være mer opptatt av mekanismene som sikrer at vi til enhver tid har den kompetansen vi trenger.

 

Mekanismer som reduserer gapet mellom teori og praksis

Utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet må engasjere seg i en kontinuerlig dialog for å sikre at utdanningene er relevante for det som faktisk foregår i arbeidslivet, og oppdatert for tiden vi lever i.

Innsats for å redusere gapet mellom teori og praksis bør belønnes i finansieringsmodellen til utdanningsinstitusjonene. Bedrifter som aktivt engasjerer seg inn mot universitetene og høyskolene må belønnes. Eksempler på det siste kan være gaveforsterkningsordning og økonomiske incentiver som bidrar til gaveprofessorater, deltakelse i faglige råd, ordninger med internships og stipender for gode studenter.

Mekanismer for systematisk og kontinuerlig faglig oppdatering

Ny teknologi endrer praksis og kjente forretningsmodeller. Dermed endres også kravene til hvilken kompetanse det er behov for i ulike yrker og innen ulike bransjer raskt. I et slikt arbeidsliv er grunnutdanning og lang erfaring ikke lenger tilstrekkelig. Vi trenger mekanismer som sikrer en systematisk og kontinuerlig faglig oppdatering, og kanskje til og med omskolering, av den norske arbeidsstokken. Etter- og videreutdanning må bli regelen heller enn unntaket, både for de nyutdannede og for de med mange års fartstid i arbeidslivet. Vi trenger sterkere incentiver, både for bedriftene og for den enkelte arbeidstaker, som sikrer at kompetanseutviklingen skjer uavhengig av konjunkturer i økonomien. Et mulig forslag er å innføre en «KompetanseFUNN» ordning etter mønster av SkatteFUNN slik det foreslås i forskningsprosjektet «Et Kunnskapsbasert Norge».

Mekanismer for rekruttering av talent fra utlandet

Framtidens kompetansebehov vil i større grad finne svar i et internasjonalt arbeidsmarked. I en global kunnskapsøkonomi må vi både lykkes med å foredle talentene vi har, og samtidig klare å rekruttere talentene vi mangler. Norge har lenge hatt gode ordninger for norske studenter som reiser ut. Vi mangler derimot gode ordninger for å sikre at de beste internasjonale studentene kommer til Norge. Tyskland, Danmark og Nederland er eksempler på land som har utarbeidet konkrete og målrettede strategier for rekruttering av toppstudenter fra andre land. Vi trenger en nasjonal strategi for å trekke til oss talent. De beste studentene fra utlandet vil styrke læringsmiljøene ved norske institusjoner. Talent fra hele verden skjerpes når de brynes mot hverandre. Vi må sørge for at det skjer her hos oss.

– Inge Jan Henjesand

Rektor ved Handelshøyskolen BI

Paneldebatt om regional nærings- og kompetanseutvikling på Næringsdagane

Få med deg den interessante paneldebatten om «Regional nærings- og kompetanseutvikling» på Næringsdagane. I paneldebatten vil mellom anna Inge Jan Henjesand (rektor BI), Berit Rokne (rektor Høgskulen på Vestlandet)  og Dag Rune Olsen (rektor UiB) snakke om høgare utdanning, FoU og livslang læring.

Dette og fleire andre spennande innlegg frå inspirerande leiarar i næringslivet og offentleg sektor gjer Næringsdagane til årets viktigaste møteplass!

Sjå programmet og meld deg på her